X

Pisemne potwierdzenie udzielenia informacji w sklepie internetowym

Sprzedaż przez internet niesie ze sobą konieczność udzielenia klientowi istotnych informacji na temat towaru i samego sprzedawcy. Ze względu na specyfikę handlu przez sieć, nabywca nie nawiązuje materialnego kontaktu ze sprzedającym i nie jest w stanie zebrać takich danych bezpośrednio. Informowanie nabywcy nie należy tylko do dobrych obyczajów kupieckich, ale także do obowiązków sprzedającego, nakazanych mu przez prawo.  

Obowiązek informowania klientów sklepu internetowego

Obowiązek udzielenia klientowi e-sklepu informacji nakłada na sprzedawcę art. 12 ustawy o prawach konsumenta. Konieczność ta realizuje się zazwyczaj w umieszczeniu wszystkich informacji, jakie wymienia art. 12, w regulaminie sklepu internetowego. Nie zawsze jednak takie działania wyczerpują  obowiązek wynikający z przepisów prawa.  

Ustawa wymienia szereg wiadomości, jakich musi dostarczyć sprzedający. Są to dane dotyczące zarówno jego samego (dane kontaktowe, informacje o prowadzonej działalności, siedzibie), jak i sposobu dokonania zakupu i zapłaty, a także sposobu złożenia reklamacji i zwrotu towaru. Sprzedawca powinien zadbać, by nabywca mógł zapoznać się z nimi dokładnie.

Sposoby informowania klientów e-sklepu  

Najprostszym sposobem na udzielenie klientowi informacji, zawartych w art. 12 jest umieszczenie ich na stronie internetowej w formie regulaminu. Ustawa wskazuje także kryteria, jakie musi spełniać taki akt. Powinien być czytelny i zrozumiały (zarówno pod względem wizualnym, jak i merytorycznym), a także znajdować się w takim miejscu, żeby był  łatwo dostępny dla czytającego. Ponadto niedopuszczalne jest, by zawierał zapisy w jakiś sposób naruszające interesy konsumenta.  

Przepis zawarty w art. 13 ustawy o prawach konsumenta daje możliwość informowania klienta o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy za pomocą pouczeń i wzorów oświadczeń, zastrzegając jednocześnie, że sprzedawca musi doręczyć konsumentowi takie pismo. W załączniku do ustawy ustawodawca umieścił wzory oświadczenia o odstąpieniu od umowy i pouczenia w tej kwestii.  

Na podstawie wzorów załączonych do ustawy sprzedający może także skonstruować własne wzory oświadczenia o odstąpieniu od umowy i pouczenia o prawach, jakie w tym względzie przysługują klientowi. Ważne jest jednak, by zgadzały się one z przepisami prawa i były czytelne i zrozumiałe.

Pisemne potwierdzenie udzielenia informacji klientowi  

Stworzenie jasnego regulaminu i używanie zgodnych z ustawą wzorów pism jest niezwykle istotne, ale nie wystarcza, by uznać, że sprzedawca dopełnił wszystkich obowiązków związanych z udzielaniem informacji klientowi sklepu internetowego.  Art. 15 i 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta nakazują sprzedającemu dostarczenie nabywcy dokumentów zawierających dane, o których była mowa wcześniej, w tym informacji o zasadach odstąpienia od umowy i złożenia reklamacji. Oprócz tego klient powinien otrzymać dokument będący dowodem zawarcia umowy. Wszystkie te informacje muszą znaleźć się na nośniku trwałym, w przypadku sprzedaży przez internet zazwyczaj są to kartki papieru dołączane do przesyłki z towarem.  

Przedsiębiorca, który nie udzieli w odpowiedni sposób informacji i nie dostarczy ich klientowi na trwałym nośniku, może ponieść karę. Zgodnie z art. 139b kodeksu wykroczeń:  

Kto w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa zawierając umowę z konsumentem nie spełnia wymagań dotyczących udzielenia informacji lub wydania dokumentu, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), podlega karze grzywny.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami